Regie op de leefomgeving producten

Met de omgevingswet wil de rijksoverheid het omgevingsrecht makkelijker maken. Maar eenvoudig is dat niet. We zien dat de implementatie van deze wet zorgt voor een andere manier van werken. Dat vraagt heel wat van jou en de medewerkers van jouw organisatie. Om dit succesvol te laten verlopen zijn medewerkers nodig die binnen en buiten de organisatie verbindingen kunnen leggen. Met inhoudelijke kennis maar ook met een helikopterview. Carbyn laat jouw organisatie meebewegen in deze nieuwe manier van werken. Dit doen we door de medewerkers van jouw organisatie actief te betrekken, sterke verbindingen te leggen tussen alle partijen en iedereen daarvan deelgenoot te maken. Zo wordt de omgevingsvisie door de gehele organisatie uitgedragen en ontstaan succesvolle samenwerkingsverbanden. Wij noemen dat het realiseren van omgevingsregie.

Terug

Quick scan en workshop

De Quick scan geeft een beeld van de huidige situatie in de organisatie van de implementatie van de omgevingswet. Een digitale quick scan wordt door een beleidsmedewerker ingevuld. De quick scan richt zich op de interne en externe organisatie. Op basis van de resultaten van de quick scan houden we een verdiepende workshop. Beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen en een aantal managers worden uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar de uitdagingen waarvoor jouw organisatie staat en bepalen gezamenlijk de stip op de horizon. Zo ontstaat een helder beeld van de nog te nemen stappen om te komen tot een efficiënte en succesvolle implementatie van de omgevingswet.

Ordeningsframe

Het ordeningsframe ordent alle verkregen inzichten vanuit de workshop. Het frame geeft inzicht in de aandachtsgebieden: Interne communicatie, medewerkersbetrokkenheid, rollen en bevoegdheden en bestuur & gemeenteraad. Het ordeningsframe dient als basis voor het schrijven van het plan van aanpak met een gericht advies.

Plan van aanpak + Infographic + adviesgesprek

Met de verkregen informatie uit de quick scan, de workshop en het ordeningsframe stellen we een plan van aanpak op. Het plan van aanpak biedt overzicht, duidelijkheid en structuur in de te nemen stappen en het stellen van prioriteiten. Het plan geven we vorm in een visuele infographic waarin de kern van het plan wordt samengevat. Zodoende kan het plan gemakkelijk worden gedeeld in de gehele organisatie waarmee gebouwd kan worden aan het noodzakelijke interne draagvlak.  

Wegwijzer Omgevingsregisseur

Dit product bestaat uit de volgende deelproducten:

  • Periodieke workhops
  • Routekaart
  • Communicatie roadmap (intern)
  • Regiemonitor

De omgevingswet raakt veel afdelingen van jouw organisatie en daarom is integraal werken cruciaal. Er moet als 1 gezicht naar buiten worden geacteerd en georganiseerd. Wie dit kan? Een omgevingsregisseur! Een regisseur is iemand met een helikopterview die de gelijkwaardigheid van belangen respecteert en ondersteunend en betrokken is bij de inhoud. Op deze wijze is eenduidige communicatie mogelijk. Wij coachen jouw medewerker(s) in deze regierol en verankeren de rol in de organisatie. Dit doen we door periodieke regieworkshops te geven en routekaarten te verzorgen waarin de stand van zaken wordt weergegeven. Door middel van een monitor blijft de regisseur continu op de hoogte van de gewenste aandachtsgebieden en kan deze op elk gewenst moment bijsturen. Daarnaast ondersteunen we jou met een roadmap waarin we een contentplan maken om de gehele organisatie continu op de hoogte te houden

Netwerk omgevingswet

Dit product bestaat uit de volgende deelproducten:

  • Periodieke workshops
  • Routekaart
  • Communicatie roadmap (extern)

 Provincies, Waterschappen en gemeenten staan allen voor dezelfde uitdaging. Zij willen de omgevingswet zo efficiënt en succesvol mogelijk implementeren. Waarom niet samenwerken om van elkaar te leren en elkaar te versterken in een duurzaam netwerk? We betrekken burgers en het bedrijfsleven in het opzetten van het netwerk. De burgers en bedrijven dienen als klankbord voor een succesvolle implementatie. Door burgerparticipatie en co-creatie in te zetten ontstaat er een betere oplossing en voorkom je weerstand.

Regie on demand

Ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet binnen en buiten jouw organisatie gaan razendsnel. Daarom moet je intern en extern alert blijven. Carbyn houdt je hierbij scherp. We geven periodieke resfresh workshops om continuïteit te waarborgen. Hierdoor heb je altijd een vraagbaak binnen handbereik om actuele dilemma’s mee te bespreken en medewerkers op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

Contact

06 23 39 91 46